தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

சுருக்கம்

Amplification Options in Children with Auditory Neuropathy Spectrum Disorder

Takwa A. Gabr

Auditory neuropathy spectrum disorder (ANSD) is a specific form of hearing loss characterized by the presence of normal or near-normal Otoacoustic Emissions (OAEs) but the absence of normal middle ear muscle reflex and severely abnormal or completely absent auditory brainstem response (ABRs). Amplification is considered a dilemma in such disorder with a lot of debates. This article will review hearing aids and cochlear implant as options for management in ANSD.

Top