மருந்து வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் நச்சுயியல் இதழ்

மருந்து வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் நச்சுயியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7609

சுருக்கம்

Acetamiprid Induces Toxicity in Mice under Experimental Conditions with Prominent Effect on the Hematobiochemical Parameters

Tej Bahadur Singh, Sunit Kumar Mukhopadhayay, Tapas Kumar Sar and Subha Ganguly

The present study was carried out to assess the toxicological effect of acetamiprid, an insecticide of neonicotinoid group on clinical and serum hematobiochemical parameters of mice. The experimental animals were divided into four different groups of equal number of animals and the first group was considered as Control. It was found that acetamiprid administered @ 40 mg/kg body weight per day (1/5th of LD% value) for a period of 28 days induces prominent toxic symptoms along with hematological and biochemical effect in mice. Acetamiprid induced mice showed decrease in body weight and clinical symptoms like respiratory depression, sitting in the corner, diarrhea, depression, dullness etc. are observed at the different dose levels. Test mice administered with acetamiprid showed significant decrease in overall hematological profile. In the present study, it was found that acetamiprid @ 10 mg/
kg body weight (1/20th of LD50 value) did not produce significant changes in hematological and biochemical values. So, it was considered that experimental dose of 10 mg/kg to be non-toxic and 40 mg/kg body weight to be the toxic dose of acetamiprid in mice.

Top