ஜர்னல் ஆஃப் தியரிட்டிகல் & கம்ப்யூட்டேஷனல் சயின்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் தியரிட்டிகல் & கம்ப்யூட்டேஷனல் சயின்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2376-130X

சுருக்கம்

About a World Where Second Law of Thermodynamics can be violated

Riccardo Chelli

One of the most important outcomes of thermodynamics since its first statements was formulated in 1997 by Christopher Jarzynski and expresses the second law of thermodynamics in equality form, rather than in the scholarly known (inequality) form. It also put precise quantitative conditions for violating the second law of thermodynamics, which can be realized only when dealing with microscopic nonequilibrium processes.
Top