பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்

பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0975-8798, 0976-156X

சுருக்கம்

A TACTILE METHOD FOR CANAL LENGTH DETERMINATION IN TEETH WITH OPEN APICES- A CASE REPORT

Anuraag Gurtu, Anurag Singhal, Payal Singhal

The term ‘open apex’ is used to indicate the presence of an exceptionally wide root canal at the apex. Open apices occurs in immature teeth when root development ceases as a result of pulp necrosis. Trauma and caries are regarded as the main cause of open apices in immature anterior teeth. Successful root canal treatment occurs when overinstrumentation and overfilling are avoided and filling materials confined to the limits of the canal. Hence, accurate working length is essential for optimal healing. Open apices pose many difficulties to contemporary methods of canal length determination. A case report presents a consistent tactile method for working length determination in teeth with open apices.

Top