உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

சுருக்கம்

A Systematic Investigation into the Role of Physiotherapy in the Rehabilitation of Breast Cancer Related Secondary Lymphedema

Amani Abdullah Mohammed Al Ali, Michael Harun Mugenya

The current systematic investigation seeks to critically examine the role of physiotherapy in the rehabilitation of common occurring Breast Cancer Related Secondary Lymphedema (BRCL) post treatment.

Using Medline, Google Scholar, Cochrane and PubMed databases, a systematic longitudinal research for the period between 2000 and 2020 was conducted. The goal of the examination of previous evidence was to analyze BCRL rehabilitation measures undertaken by medical institutions and professionals with clear assessment of Levels of Evidence (LoEs) in line with PRISMA statement.

A total of 158 women in post breast cancer treatment were included in the study from a total of 13 Randomized Control Trials (RCTs). The article inclusion criterion was ‘physiotherapy as an intervention measure’ for post breast cancer treatment patients. The articles were found to include multiple physiotherapeutic regimens including swimming, yoga, resistance exercise, aerobics, aqua lymph training and gravity resistance exercise.

The overall findings of the analysis of the multiple evidences of application of physiotherapy for rehabilitation of BRCL is that it significantly helps in improving the quality of life and plays a significant role also in improving objective and subjective parameters among the patients.

Top