தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

சுருக்கம்

A Review of Craniosynostosis in Communication Disorders Practice and its Effect on my Family

Ashley M Peters and Lindsey E Jorgensen*

Craniosynostosis is a congenital malformation of the sutures of the scull which fuse too early in childhood which does not allow the scull to expand appropriately. The cognitive and physical consequences of this fusion can last a lifetime. There are several types of craniosynostosis depending on what suture fuses and these have a variety of long-term consequences. The diagnosis is typically made after birth and some of the sequela can be appended if surgery is completed in a quick manner. The children born with craniosynostosis will have long-term complications of which the author, Ms. Peters, is readily aware given her family connection. Working with someone with this disorder can be challenging, but rewarding.

Top