ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

A Rare Cause of Severe Flank Pain : Renal Infarction

Mehmet Can Ugur, Ercan Ersoy, Merter Alanyali, Hulya Colak , Harun Akar

Renal infarction is a common clinical problem and often misdiagnosed because the symptoms are subtle. We are presented our patient who applicant with left flank pain and diagnosed renal infarction. 49-year-old male patient has come with 2 days of severe left flank. Pathologic were; left costovertebral angle tenderness, creatinine: 1.3 mg/dL, C reactive protein: 11.4 mg/dL. On Computed Tomography Angiography renal arteries there was no contrast matter transmission to left arcuat artery distale and there were ischemic regions. With renal infarction diagnose, patient was hospitalized. Organized thrombosis seen inside apical left ventricular aneurysm with transesophageal ecocardiography Patient was discharged from hospital with plannings of policlinic controls for INR follow-ups. We want to emphasize that it should be kept in mind that the diagnosis of renal infarction in the clinical management of patients with flank pain.

Top