மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

சுருக்கம்

A Randomized Controlled Clinical Trial on the Treatment of Type 2 Diabetes with Depression by Wu Ling Capsule

Xiaomei Tang, Zhimei Tang, Yizhi Zu, Wei Fang and Qiu Chen

In order to observe the effects of Wu Ling Capsule on the quality of patients' life and depression, have an influence on blood glucose, glycosylated hemoglobin, islet function, and explore the mechanism form inflammatory factors and oxidative stress about improving depression and controlling steadily of blood glucose.

Top