ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7064

சுருக்கம்

A Presumable Mechanism of the Separation of Diastereomeric and Enantiomeric Mixtures

Palovics E* and Fogassy E

Homo and heterochiral supramolecular associates with helical structure are formed in the solutions of mixtures of chiral compounds due to their self-disproportionation (SDE). These form homo and heterochiral double helices having eutectic composition. Pure enantiomers are obtained by the distribution of these associates between two immiscible phases.

Top