தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

சுருக்கம்

A Preliminary Investigation of the Affective, Behavioral and Cognitive Variables Associated with Spasmodic Dysphonia

Martine Vanryckeghem, Bari Hoffman Ruddy

Background: Spasmodic dysphonia (SD) is often assessed and treated in a rather mono-dimensional way, despite knowledge of the impact of SD on a person’s quality of life. This study investigates how adults with SD think and feel about their speech, and cope with their voice problem.
Methods: Adults with SD were asked to fill out the Behavior Assessment Battery’s (BAB-Voice) self-report tests. The Speech Situation Checklist-Emotional Reaction and Speech Disruption investigate negative emotional reaction and voice problems in particular speech situations. The Behavior Checklist provides an inventory of behaviours that might be used to avoid or escape voice problems. The Communication Attitude Test for Adults assesses speechassociated attitude.
Results: Adults with SD had elevated scores on all BAB tests. Their results were comparable to BAB research with people who stutter.
Conclusion: The data show the BAB’s potential to assist clinicians in diagnosis and in designing a tailored multidimensional treatment plan.

Top