ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

A Perspective Review on Polycythemia

Tejaswi Yadav

Polycythemia vera is a clonal issue emerging in a multipotent hematopoietic forebear cell that causes the amassing of morphologically ordinary red cells, white cells, platelets, and their ancestors without a quantifiable upgrade and to the rejection of nonclonal hematopoiesis [1] First depicted in 1892, polycythemia vera is anything but another sickness and keeping in mind that extraordinary, with a frequency of at any rate 2 for every 100

Top