ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

A Closure Look on Hypophosphatemia

Makoa Alara

Hypophosphatemia is an electrolyte issue in which there is a low degree of phosphate in the blood. Symptoms may incorporate shortcoming, inconvenience breathing, and loss of appetite. Complications may incorporate seizures, trance state, rhabdomyolysis, or relaxing of the bones.

Top