ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

A Brief Note on Lymphoma

Dn. Ramya

Bone marrow transplantation speaks to the specialized use of fundamental immunologic standards to the treatment of an assortment of neoplastic and unified issues that begin in the bone marrow. The outcomes have improved during the previous 15 years, being generally striking for the therapy of the intense and ongoing leukemias. The guarantee of autologous bone marrow transplantation for the treatment of leukemias and strong tumors is anticipating the flawlessness of procedures for the powerful evacuation of leftover neoplastic cells just as more compelling treatment. The utilization of this procedure at its current phase of improvement for the therapy of kind hematologic issues, which cause extreme dismalness (ie, thalassemia or sickle cell weakness), is dubious, raises genuine moral issues, and can't be suggested regularly right now. Difficulties of bone marrow transplantation, for example, unite dismissal, join versus-have sickness, and shrewd contaminations are examined.
Top