உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

சுருக்கம்

3rd World Physical Medicine and Rehabilitation Webinar June 18-19, 2020

Elizabeth G. NeSmith

We had a huge success with the merge of 3rd World Physical Medicine and Rehabilitation Webinar scheduled on June 18-19, 2020.
The significance of the meeting was achieved due to the accumulation of all the related group of spectators of research scientists to share their knowledge, research work, technologies, and furthermore trade of worldwide Information towards the correct crowd at ideal time. Congress has received a generous response from all over the world.
This has been organized with the aim to the corporate community and to create a platform for the exchange of information on technological developments, new scientific modernization and the effectiveness of various regulatory programs towards Rehabilitation Health 2020. The conference was organized around the theme “Joining Minds to Create a Future without Disabilities”. The congress entrenched a firm relation of future strategies in the field of Physical Medicine and Rehabilitation.

Top